Re: 南区- 水阳江路-重大车祸?


发信人: hmliu (xyz), 信区: OurGarden
标   题: Re: 南区- 水阳江路-重大车祸?
发信站: 瀚海星云 (2013-08-20 08:27:19 星期二), 站内信件
原地址: http://bbs.ustc.edu.cn/cgi/bbscon?bn=OurGarden&fn=M5212B7E7 (要用VPN访问)

血的教训,该修座过街天桥了,那么多孩子过街!

【 在 aqualia (无产阶级) 的大作中提到: 】

: 无图?
: 【 在 xrfww (gaimao) 的大作中提到: 】
: : 南区- 水阳江路-重大车祸?
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 


※ 来源:・瀚海星云 bbs.ustc.edu.cn・[FROM: IP已隐藏]

Have any Question or Comment?

发表评论